Med fra begyndelsen og klar til fremtiden.

Blåbjerg Biogas AmBA er et af de ældste biogas anlæg i Danmark, og blev taget i drift tilbage i 1996. Virksomheden er et andelsselskab med begrænset ansvar, og ejes af 35 andelshavere hvoraf lokale landmænd udgør størsteparten. Blåbjerg Biogas ledes af en bestyrelse, valgt af andelshaverne. Anlægget er i 2009, 2011 og 2014. blevet udvidet og moderniseret, så det i dag fremstår rentabelt og tidsvarende. Anlægget er til dagligt arbejdsplads for 4 medarbejdere som varetager  drift og administration samt et team på 5 chauffører.

Hvor bruges vores biogas?

Blåbjerg Biogas udnytte ikke selv biogassen, men sælger den til tre kunder. En del af biogassen ledes til Nørre Nebel Fjernvarme, hvor gassen bliver bliver brugt til produktion af el og varme. Elproduktionen, der er CO2 neutral, bliver leveret til det offentlige el-net, og varmen bruges til fjernvarme i Nørre Nebel by. En anden del af biogassen ledes via en 9km gasledning til SeaWest Resort og Nymindegablejren, hvor biogassen ligeledes anvendes til produktion af el og varme.
  • Biogasproduktion: 7 mio. Nm3/år
  • Biomasse behandlet: 220.000 ton/år
  • Reaktorkapacitet: 20.000 m3
  • Transportafstand: 5-10 km
  • Procestemperatur: 52 °C (termofil)
  • Energiproduktion: 45.5 GWh/år

Minimal transport afstand

Anlægget er karakteriseret ved at der er meget kort afstand til leverandørerne af gylle, og der findes fortsat et uudnyttet potentiale af gylle indenfor korte transportafstande. Det er påvist at der er store klimafordele ved at behandle husdyrgødnig i biogasanlæg. Både i forhold til nitrat udvaskning og emission af kimagasser. Derudover er gyllebaserede biogasanlæg også den bedste måde at sikre en recirkulering af del af de nærringsstoffer der optages af fødervareproduktionen.